Zpět na Historie

Dějiny župy Proudské – Kolumbusovy č. 48

Myšlenka zříditi v krajině povltavské novou župní jednotku žila delší čas mezi příznivci zdejšího hasičstva, ale teprve v roce 1887 nadešla příhodná chvíle, kdy byly svolány schůze do Slap na 18. září a 23. října 1887 se zástupci sborů: Slapy, Nový Knín, Korkyně, Štěchovice, Mníšek, Davle, Čísovice a Líšnice. Po bedlivém uvážení rozhodnuto zříditi novou župu.

Největší zásluha o zřízení župy „Proud“ náleží zasloužilému příznivci br. Vladimíru hraběti z Aichelburgu, velkostatkáři ve Slapech.

Ve schůzi 23. října 1887 zvolen prozatímní výbor z bří: Vladimír hrabě z Aichelburgu jako starosta, Josef Kolumbus jako náměstek, Josef Paur – pokladník, Antonín Svoboda – jednatel; přísedící bratři Jan z Kaminietzu, Josef Bedřich, František Čámský, V. Janský, Hynek Ascherman, P. Přibík a K. Linka. Náhradníci bří: František Heizmann, Adolf Thomas a V. Hrbek. Výboru uloženo vykonávání pro první župní sjezd, který se pořádal v Novém Kníně v r. 1888. Zatímco výbor konal po schválení stanov schůze a to: 31. prosince 1887 a 4. března 1888 ve Slapech; 22. dubna a 3. června 1888 v Novém Kníně. Dne 17. června 1888 konán sjezd župy „Proud“ v Novém Kníně za účasti 14 sborů a 3 hudebních kapel. Zvolen za starostu a čestného člena župy br. Vladimír hrabě z Aichelburgu; br. Josef Kolumbus, hodinář v Novém Kníně, za náměstka; br. Antonín Svoboda, učitel v Korkyni, za jednatele; br. Josef Paur, řídící učitel ve Štěchovicích, za pokladníka; za přísedíci bratři: Jan z Kaminietzu z Davle, František Čámský ze Štěchovic, Josef Bedřich z Korkyně, V. Janský z Mníšku, Hynek Ascherman ze Štěchovic a J. Jaroš z Čísovic. Za náhradníky zvoleni bří: František Blažej, V. Hrbek, K. Linka a Adolf Thomas. Za přehlížitele účtů zvoleni bří: František Malý z Křížova a Josef Mašek ze Štěchovic. Župa čítala jednoho čestného člena a sbory: Čísovice, Davli, Nový Knín, Korkyni, Mníšek, Slapy, Štěchovice a Novou Ves s 388 činnými členy. Župa byla zapsána u Zemské ústřední jednoty r. 1887 pod číslem 48, což je důkazem, že náleží mezi starší župy (pozn.: celkový počet žup byl 143).

Od založení stál v čele starosta br. Vladimír hrabě z Aichelburgu do roku 1892, pak br. Josef Kolumbus, po něm br. Jan z Kaminietzu a od roku 1913 br. Adolf Salač (ještě v roce 1931). Jednatelem byl br. Antonín Svoboda, dále br. Josef Brousek, po něm od roku 1900 br. Václav Růžička (ještě v roce 1931). Pokladníky byli bratři: Josef Paur, J. Chott a od roku 1898 Václav Filipovský (ještě v roce 1931). Župa v roce 1931 soustřeďuje 33 sbory z okresu příbramského a 2 z okresu Praha – venkov. V roce 1922 pořádala župní školu. Župa plnila čestně svoje poslání a přispívala dle sil svých k rozkvětu organizace hasičské.

Župa zanikla v březnu 1939, kdy bylo na mimořádné valné hromadě konstatováno zrušení župy Proud a byla přijata nová organizace zemského členění.