Zpět na Historie

Doslovný přepis stanov z roku 1887

 

Stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Štěchovicích na Vltavě

 

Čl.1.

Jméno a sídlo

Sbor Dobrovolných hasičů štěchovických má své sídlo v Štěchovicích n/Vltavě.

 

Čl. 2.

Účel

Účelem sboru dobrovolných hasičů štěchovických je řádné a soustavné vycvičování členstva svého v sboru hasičství, by v pádu požáru neb jiného nebezpečenství chráněn byl majetek a život občanů štěchovických, tak i nejbližšího okolí. Sbor pořádá též zábavy, výlety a přednášky poučné.

 

Čl. 3.

Prostředky

Prostředky, jimiž sbor účelu sobě vytknutého dosáhnouti hodlá jsou: podpora od obce Štěchovic a jiných dobrodinců, odkazy, jakož i odměny při požárech stržené.

 

Čl. 4.

Členové

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích na Vltavě skládá se z členů činných, přispívajících, zakládajících a čestných.

 

Čl. 5.

Přístup k sboru

Členem činným státi se může každý bezúhonný občan neb řemeslník štěchovický neb z nejbližšího okolí, když se prokáže, že dosáhl stáří přes 18 let, že je duševně i tělesně úplně zdráv a schopen vykonávati práce při požárech neb cvičeních mu uložené. Osoby které nejsou svéprávné, mohou jenom na základě písemného svolení svých poručníků neb rodičů co členové přijati býti.

V přijímání členů rozhoduje ředitelství sboru ale nebyl-li kdo přijat ve schůzi ředitelství může se odvolati k nejbližší valné hromadě. Důvody z kterých kdo přijat nebyl, není žádný povinen udávati.

Členové činní, jakož i členové přispívající platí 50 kr. zápisného jednou pro vždy a 1 zl. 20 kr. ročního příspěvku bez omezení dobročinnosti ve čtvrtletních lhůtách napřed. Nemajetné členy činné může výbor od příspěvků osvoboditi a jim stejnokroj ze spolkového jmění poříditi.

Činní členové cvičí se v hasičství a konají službu hasičskou.

Zakládající členové platí 1 zl zápisného jednou pro vždy a 2 zl. 40 kr. ročního příspěvku bez omezení dobročinnosti ve čtvrtletních lhůtách napřed.

Členem čestným stane se ten, koho valná hromada po návrhu ředitelství pro zvláštní zásluhy o sbor a hasičství vůbec, zvolí.

Valná hromada má právo příspěvky členů přispívajících a zakládajících zvýšiti neb snížiti.

 

Čl. 6.

Povinnosti členů

Každý činný člen jest povinnen, jakmile mezi službu konající členstvo vřazen jest veškeré rozkazy a práce naň přenesené bez odporu vykonati, cvičební, jakož i stráže v určitou hodinu navštěvovati, při požárech dle ustanovení činným býti, sbor dle možnosti podporovati, nic co by na ujmu sboru bylo podnikati neb podporovati, svých představených od starosty dolů jakož i jejich rozkazů uposlechnouti, usnesením ředitelství a valných hromad se podrobiti a ve všem dle těchto stanov se říditi.

 

Čl. 7.

Práva členů

Veškeří členové mají právo ve valných hromadách rokovati, hlasovati, voliti jakož i voleni býti, dle potřeby svá přání a jiné stížnosti ve schůzi ředitelství oznámiti. Činní členové mají mimo to právo nositi stejnokroj hasičský, jakéhož sbor používá a sice hazuka tmavozelená s červenou obrubou kalhoty tmavé šedomodré s červeným shora dolů taženým páskem a čapky červené se stříbrnou šňůrkou a hořícím granátem, pláště tmavé šedomodré látky s červenou obrubou.

V létě nosí šaty z černého plátna s příslušnou ozdobou.

Ku požáru neb ke cvičení nosí členové přilbu hasičskou se sborovým odznakem Š. a běžné číslo člena, hasičský pás se zachraňovacím hákem a sekerkou a dřevěnou neb mosaznou píšťalu signálovou. Funkcionáři používají tak zvaných hasičských nožů (po jedné straně pilka a po druhé tesák) a trubek signálových (horniček).

Členové čestní mohou i ve schůzích ředitelství návrhy činiti, aniž by však mohli hlasovati.

 

Čl. 8.

Členem býti přestává

Kdo samovolně vystoupiv, ústně nebo písemně to ředitelství oznámil, kdo cvičení neb stráže třikrát, byv stran tohoto napomenut zanedbal považuje se za vystouplého, aniž by mohl spět přijat býti, leč valnou hromadou.

Ředitelství může člena vyloučiti:

Když protivil se starostovi, veliteli nebo ředitelství, neb jednal-li proti účelu a prospěchu sborovému, zadal-li příčinu k různicím ve sboru, spůsobil-li sboru zlomyslnou škodu a zdráhá se tutéž jakýmkoli spůsobem nahraditi, když po daném napomenutí v neslušném chování setrvává, příčiny k nekalým pověstem zavdávaje a přestal-li býti bezúhonným.

Vyloučený člen může se odvolati k valné hromadě, pak-li tato jej odmítne, nebudiž nikdy více do sboru přijat. Přispívající člen může býti vyloučen, když byv upomenut, za rok nezaplatil příspěvky.

 

Čl. 9.

Práva sboru

Sbor spravuje valná hromada a ředitelství, kteréž voleno valnou hromadou, béře veškerou zodpovědnost na čas jednoho roku na sebe a po uplynutí tohoto složí opět úřad svůj, může však opět voleno býti.

Ředitelství skládá se z následujících členů členů:

a) ze starosty

b) z velitele, jenž starostu za jeho nepřítomnosti zastupuje

c) z cvičitele a podvelitele

d) z pokladníka a z osmi členů valnou hromadou volených z nichž ředitelství

volí jednatele a domácího správce.

Ředitelství vykonává veškeré úřadování zdarma.

Ředitelství je povinno:

1. dbáti, aby se těchto stanov šetřilo

2. s jměním sborovým správně zacházeti

3. dle potřeby řádné schůze konati, účel sboru řádně vésti,

potřeby hasičské řádně doplňovati,

nebo obecní výbor o potřebné doplnění požádati.

Schůzím ředitelství, by se platně usnášeti mohlo, musí býti přítomna nejméně nadpoloviční většina členů, vrchní rozhodování o věcech vážných a důležitých přísluší valným hromadám.

 

Čl. 10.

Činosť jednotlivých členů ředitelství

Starosta má vrchní dozor nad činností celého sboru a zastupuje jej ve všech záležitostech vnitřních i vnějších, předsedá ve valných hromadách i schůzích ředitelství a řídí jejich rokování a má při nastalé rovnosti hlasů, hlas rozhodující, podpisuje všecky listiny sborové, jakož i potvrzuje poukázky k vyplacení předložené.

Velitel zastupuje starostu v případech jeho nepřítomnosti, maje tatáž práva a povinnosti co tento, řídí zároveň s cvičitelem veškerá cvičení členů, mají veškeré členstvo při požárech i při cvičeních a všech hasičských výkonech pod svým dozorem, dbají zároveň a jsou zodpovědni za bezpečnost svých členů, jakož i za veškeré hasičské náčinní, kterého se při požáru neb cvičení upotřebilo.

Dále mají za povinnosť co možná často mužstvo stráž konající přehlížeti a řádné správy s výsledku přehlížek těch ředitelství podávati.

Velitel může po návrhu cvičitele ustanovovati funkce, tak zvané hasiče I. a II. třídy, jest však povinen ve schůzi ředitelství ku schválení tytéž oznámiti.

Jednatel

1. chová u sebe razítko sborové, jakož i veškeré došlé dopisy,

vede seznam všech dopisů odeslaných i přijatých

2. svolává dle usnesení ředitelství schůze i valné hromady

3. vede řádný zápisník o všem jednání sborovém

4. podepisuje zároveň se starostou všechny listiny sboru se týkající

5. obstarává korespondenci ve všech záležitostech sboru

6. vede úplný seznam všech členů a činí patřičná oznámení s jich vystoupení

7. o každé výroční valné hromadě podává správu jednatelskou,

v níž dopodrobna je vylíčena celoroční činnosť sboru.

Správce domu bdí nad pořádkem a čistotou místností sborových, činí potřebná oznámení o stavu nářadí a náčiní, má dozor nad pořádkem při zábavách, plesech a jiných příležitostech sborem pořádaných a vede řádný inventář o všem nářadí a o veškerém majetku sboru, jakož i vede péči o jeho stav. Činí časem přehlídky u přítomnosti starosty sboru neb některého zástupce obce štěchovické a podává správu ředitelství, jakého náčiní neb potřeb hasičských vůbec zapotřebí jest.

Pokladník chová u sebe pokladnu sboru, jakož i veškeré knihy a účty pokladny se týkající, vyplácí veškerá vydání na poukázky starostou podepsané a jest zodpovědným ředitelství za správné vedení pokladny.

 

Čl. 11.

Přehlížitelé účtu

Výroční valná hromada zvolí dva přehlížitele účtu, jichž povinosť trvá po jeden rok. Kdykoliv tito za dobré uznají, činí přehlídku nad pokladní knihou, jměním sboru a předloží při každé valné hromadě řádnou zprávu o vedení a stavu pokladny.

 

Čl. 12.

Protektor

Valná hromada může zvoliti po návrhu ředitelství na doživotně neb dočasně protektora ze středu vážených občanů štěchovických nebo z nejbližšího okolí, jenž béře sbor v ochranu a má právo neomezené přesvědčiti se o veškerém jednání a řízení sboru, jakož i podávání dobré rady ku pokroku a prospěšnosti sboru a hasičství vůbec

 

Čl. 13.

Valná hromada

Řádná valná hromada svolává se obyčejně v prvních třech měsících každého roku, avšak možno také svolati valnou hromadu mimořádnou, žádá-li o to obecní zastupitelstvo, ředitelství sboru, neb čtvrtina členů vůbec. Aby valná hromada platně usnášeti se mohla musí nejméně třetina těch členů býti přítomna, k platnému usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů. Při stejném počtu hlasů rozhoduje dle čl. 9. stanov předseda schůze. Stalo-li by se, že nesešel by se do valné hromady dostatečný počet členů, svolá se za čtrnáct dní druhá valná hromada, jež pak bez ohledu na počet přítomných členů jest oprávněna platně uzavírati. Valná hromada má právo volit členy ředitelství dle čl. 9. těchto stanov, ustanovovati a v úvahu bráti domácí řád, jakož i činost ředitelství a pokladníka o hmotném stavu sboru a hospodaření se jměním. Volby ve valné hromadě konají se hlasovacími lístky.

Každá valná hromada má býti členům oznámena nejméně 5 dní napřed.

Stanovy tyto mohou se měniti toliko ve valné hromadě u přítomnosti nejméně jedné třetiny členů vůbec.

 

Čl. 14.

Smírčí soud

Vznikly-li by mezi členy sboru z jakékoli příčiny spory, vyřídí je ředitelství, vznikly-li však spory mezi členy a ředitelstvím, vyřídí se smírčím soudem. Každá strana zvolí si dva důvěrníky ze středu členů za své zástupce a tito společně přiberou k sobě ještě jednoho, načež ustanoví mezi sebou vrchníka. Za předsednictví tohoto se věc všestranně a bedlivě uváží a rozhodnou většinou hlasů o vině či nevině té které strany. Smírčí soud má však vždy k tomu hleděti, by se obě sporné strany usmířily. Z rozhodnutí smírčího soudu není žádného odvolání leč k valné hromadě.

 

Čl. 15.

Vespolné vzdělání

Ku vzdělávání svých členů, může si sbor dobrovolných hasičů štěchovických poříditi knihovnu, která obsahovati má díla v sbor hasičství spadající.

 

Čl. 16.

Jednací řeč a razítko

Jednací řečí sboru dobrovolných hasičů štěchovických je řeč česká, sbor používá razítko jež obsahuje znak složený z hasičského náčiní, okolo něhož jsou vyryta slova: „Sbor dobrovolných hasičů v Štěchovicích.“

 

Čl. 17.

Jednací a domácí řád.

Na základě a ve smyslu těchto stanov vypracuje ředitelstvím zvolená komise jednací jakož i domácí řád, jehož sestavení v nejbližší valné schůzi ku schválení předložen býti musí.

 

Čl. 18.

Zeměpanský komisař

Zeměpanskému komisaři náleží právo nahlížeti ve veškeré jednání sboru a budiž na základě tohoto každá valná hromada nejméně 48 hodin napřed na příslušném místě ohlášena.

 

Čl. 19.

Pokladna podporovací

Kdyby někteří členové sboru hasičského konající službu při které k úrazu přišli, a takto práce neschopnými se stali a kdyby podpora jež se jím dle zákona domovského ze dne 3. prosince 1863 /: čl. 3 říšs. zák. :/ a podle zákona o opatřování chudých ze dne 3. prosince 1868 vydaného pro království české/: čl.59 zem.zák. :/ poskytnouti má, vzhledem k poměrům jejich nedostačovala, má se jim uděliti průměrná pomoc z pokladny podporovací, když nehodou stižený byl členem sboru v době, kdy hořelo.

Nemůže-li taková výpomoc s dostatek zjednána býti, má podle článku 25 a 26 zákona ze dne 3. prosince 1868/: čl. 59 zemského zák. :/ o pomoc uvázati se okres a země. Dle těchto pravidel chovati se jest též stran vdov a sirotků po hasiči, jenž při ohni nehodou postižen byl /: čl. 49 požár. řádu :/.

 

Čl. 21.

Poměr sboru k obci

Poměr sboru k obci zakládá se na těchto stanovách a na tom, co snad později mezi oběma zvlášť ujednáno bude a jak v následujících článcích vytknuto.

 

Čl. 22.

Sbor je povinnen vyslati zástupce

Kdykoliv obecní starosta neb zřízenci obecní konají prohlídky v budovách, by se vypátraly vady v příčině ohně nebezpečné, zdali komíny jak patří se čistí, chová-li se náčiní hasící a přípravy v dobrém stavu, jest sbor povinnen na vyzvání starosty obecního vyslati svého zástupce /: čl. 8 požár. řádu :/.

 

Čl. 23.

Ředitelství sboru bude vždy slyšeno, kdykoli obecní zastupitelstvo bude míti učiniti usnesení v příčině obecního řádu hasení, nebo stran rozmnožení hasičského náčiní neb když ustanovovati bude, jakým nářadím hasícím části obce a domy opatřiti se musí a jaká síla neb množství nářadí toho býti má /: čl. 16, 27 a 29 požár. řádu :/.

 

Čl. 24.

Náklad na přípravy, nářadí hasící a ochranné, pak výlohy za pomoc cizí, jakož i zakupování nových prostředků těch, staly-li se nezpůsobilými, opatří obecní zastupitelstvo a jemu přísluší též, kdyby sbor nebyl sto, ze svého vlastního jmění neb z dobrovolných příspěvků výdaje zapravovati, opatřovati členům zbroj, již jest nezbytně zapotření a vše to v dobrém stavu zachovávati /: §§ 47, 48, 49 požárního řádu :/.

Vše to zůstane neztenčeným majetkem obce, jakož i veškeré hasičské nářadí a potřeby, jež byl sbor prodlením svého trvání jakýmkoli způsobem ať koupí neb darem nabyl, případně obcí.

 

Čl. 25

Sbor hasičský konaje služby na místě kde hoří vykonává právo od obce naň přenesené. Zejména zastupuje velitel sboru, dávaje rozkazy na místě požáru, nařízení v příčině konání služby, starostu, avšak odpovídá za veškerá z těchto nařízení obecnímu zastupitelstvu /: čl. 39 požár. řádu :/.

 

Čl. 26

Pokud poměr v čl. 25 vytčený trvá, koná obecní zastupitelstvo právo dohledu na sbor hasičský a jest oprávněno odstraniti veškeré nepříslušnosti jež by se vyskytly při vykonávání služby hasičské. Velitel sboru hasičského neb ředitelství jsou povinni kdykoli o to obecní starosta neb obecní zastupitelstvo žádá podati správu o všech záležitostech sboru, každoročně předkládati účetní uzávěrku, by v ní mohlo nahlédnuto býti a poslušni býti zastupitelstva obecního. Z usnesení obecního zastupitelstva může se starosta sboru hasičského odvolati /: § 40 požárního řádu :/. Obecní výbor může každou dobu zrušiti poměr v článku 25. vytknutý, ale v případech nutných zůstaveno je starostovi obecnímu práva na sbor přenesená ihned mu je odejmout.

 

Čl. 27.

Hoří-li v obci Štěchovicích, mají všichni, kdož pomoc konají, tedy též všecky odjinud přibyvši sbory hasičské bez odmluvy poslušni býti rozkazů velitele štěchovického, neb kdyby přestal poměr v článku 25. t. st. naznačený, obecního starosty neb jeho zřízence /: § 44 požár. řádu :/.

Sáhnouti za účelem hasení ohně v majetek soukromý, n. př. prolomením neb zbořením zdi apod., dovoluje se jen v případu nejhorším, když nezbývá jiného, by oheň uhašen byl, anebo aby se zamezilo další šíření jeho a i pak vyjma případ velmi nutný, jen tehdá když to nařídí obecní starosta neb jeho zástupce neb velitel hasičského zboru štěchovického.

Rovněž a toliko pod těmito výminkami dovoleno jest vniknouti do stavení a dvoru proti vůli obyvatelů neb majetníka /: § 57 požár. řádu :/.

 

Čl. 28.

Po ohni má velitel sboru učiniti náležitá opatření, aby oheň zcela uhašen byl, a aby se nestala další škoda, má část mužstva s potřebným náčiním na místě zůstati až oheň docela udušen byl.

Dále má ředitelství po ohni povinosť podati zprávu, nevyšla-li některá věc při hašení ohně na jevo, která by v příčině policie požární vymáhala nějakého opatření, zvláště však, osvědčily-li se hasičské a ochranné prostředky a potřeby a které osoby sobě vynikající zásluhy o uhasení ohně získali.

 

Čl. 29.

Ve věcech týkající se policie v příčině o ohni, jednejž sborový starosta, velitel neb ředitelstvo co nejrychleji a veškerá podání neb zprávy v této příčině budtež poznamenány nadpisem: „V záležitostech policie v příčině ohně“ /: § 68 pož. řádu :/.

 

Čl. 30

Sbor dobrovolných hasičů štěchovických přistoupí za člena k okresní hasičské jednotě pro okresy Karlín a Smíchov a uznává stanovy téže pro sebe za závazný, čině však nároky na veškeré výhody jednotou touto poskytované.

 

Čl. 31.

Trvání sboru.

Sbor dobrovolných hasičů trvá tak dlouho pokud má nejméně 6 členů činných aneb pokud se ve valné hromadě dvě třetiny členů neusnesly, že se má sbor rozejíti. Toto usnesení má se však okamžitě obecnímu zastupitelstvu neb obecnímu starostovi oznámiti a veškerou správu sboru témuž řádně odevzdati.

 

Čl. 32.

Rozejití sboru

Kdyby se sbor rozešel, neb úředně rozpuštěn byl, připadne veškeré jeho jmění obci Štěchovicím, která však povinna bude, jakmile by se v obci spolek, neb sbor se stejným účelem v těchto stanovách vytknutým zarazil, jemu neztenčené ku používání a zvelebení hasičství odevzdati.

 

Čl. 33

Sbor může si zříditi neb zvoliti hudební kapelu, která bude mít název „kapela sboru dobrovolných hasičů v Štěchovicích“ a stejnokroj podobný stejnokroji hasičů.

Přijaty valnou hromadou dne 16. ledna 1887

a obecním výborem 23. ledna 1887 schváleny

 

Josef Paur*

zat. předseda

 

* Josef Paur – člen obecního zastupitelstva v letech 1884 – 1887 a řídící učitel ve Štěchovicích. Odstěhoval se do Kladna, zemřel v roce 1908