Zpět na Mladí hasiči

Základní informace

Rok 2021 se stal pro náš sbor přelomový v podobě ustavení oddílu Mladých hasičů (MH).

Přijímáme děti od 6let. Podmínkou je (např. po „zkušební“ schůzce) odevzdání vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky a zaplacení členských příspěvků na průběžný rok.

Mladí hasiči jsou členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a jako takoví mají práva a povinnosti daná Stanovami. Mladí hasiči jsou členstvím v SH ČMS např. pojištěni, „sbírají“ roky členství ve sboru (tzn. že mají např. po dosažení plnoletosti nároky na různá věrnostní nebo oceňující vyznamenání), mohou se účastnit akcí a soutěží SH ČMS apod.
Jednou z povinností každého člena SH ČMS je placení členských příspěvků. Ty je povinen zaplatit každý, kdo je členem v prosinci daného roku na celý rok následující. Rovněž každý, kdo se stává členem SH ČMS, je povinen zaplatit příspěvky i pro probíhající kalendářní rok. Tzn. že zde nefunguje princip „kroužků pro děti navázané na pololetí školního roku“.
Naše SDH Štěchovice má valnou hromadou sboru odsouhlaseno, že od členů sboru (kterými jsou i Mladí hasiči) vybírá navýšenou částku tak, aby mohla být část prostředků použita na činnosti našeho SDH, resp. na činnosti Mladých hasičů. Vybrané prostředky jsou u Mladých hasičů používány např. na nákup materiálu pro schůzky, nákup vybavení pro soutěže (technika, přilby, dresy), platbu startovného a cen na soutěžích, na jízdné na různé akce apod. 

Moc vás prosíme! Pokud vaše dítě již nechce být členem SDH, odhlaste ho ze sboru včas (nejpozději do poloviny prosince daného roku). Jinak je nutné za něho zaplatit příspěvky ještě v roce následujícím. Je to dáno Stanovami sdružení a my jsme povinni v každém roce odvést příspěvky za všechny, kdo byli členy SDH v prosinci předchozího roku. Pokud příspěvky za dítě nejsou pro daný rok uhrazeny rodiči, jsme nuceni je hradit z prostředků SDH, což znamená, že nám potom zbývá méně prostředků na činnosti Mladých hasičů.

Pro rok 2022 bylo od každého MH vybíráno 100 Kč, z čehož 50 Kč bylo odesíláno na okresní sdružení SH ČMS a 50 Kč bylo použito pro MH v rámci našeho sboru. Převážně je činnost MH financována z prostředků, které získá SDH z vlastní výdělečné činnosti, z dobrovolných příspěvků a dotací městyse.
Pro rok 2023 odsouhlasilo SH ČMS navýšení odvodu na okresní sdružení na 200 Kč za každého člena/MH (nutno přiznat, že členský příspěvek nebyl navyšován cca 30 let). I našemu sboru značně rostou náklady spojené s činnostmi MH. Proto jsme se, i s ohledem na jiné srovnatelné volnočasové aktivity dětí, rozhodli navrhnout na výroční valné hromadě, aby se členský příspěvek každého Mladého hasiče na výšil na 400 Kč, z čehož 200 Kč bude použito na činnost MH v rámci SDH Štěchovice.
V případě zájmu je možno vyúčtování nákladů předložit k nahlédnutí. Je to právo každého člena sboru.